Integrale aanpak Switch doorbreekt geweldsspiraal

Sinds 2018 werken Altra, Blijf Groep, BRight GGZ en De Waag samen in Switch. Hulpverleners van deze vier organisaties werken samen in één integraal team om hulp te bieden aan gezinnen waar sprake is van structurele onveiligheid. Uit recent onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat deze integrale aanpak succesvol is. Switch sluit goed aan bij de mogelijkheden van de individuele gezinsleden en versterkt de veiligheid.

Uitkomsten: meer veiligheid door maatwerk

Uit het onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut uitvoerde, blijkt dat Switch aansluit bij de mogelijkheden van de individuele gezinsleden en de aanwezige gezinsdynamiek. Er wordt gedoseerd hulp aangeboden die aansluit bij de behoeften van de gezinnen. Gezinsleden voelen zich hierdoor gehoord, gemotiveerd en ondersteund. Bovendien biedt Switch tegelijk praktische hulp en therapie, wat een belangrijke voorwaarde is om tot verandering te komen. In alle gezinnen is meer veiligheid. Er is verbetering in de communicatie tussen partners onderling en tussen ouders en kinderen.

De kracht van Switch is dat er echt maatwerk wordt geleverd vanuit de gebundelde expertise van forensische ggz, jeugdhulp, volwassenen ggz en maatschappelijke ondersteuning. De werkwijze vergroot de kans op continuïteit in de behandeling.

Businesscase: maatschappelijk besparingen op korte en lange termijn

Naast het onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut is ook op verzoek van de gemeente Amsterdam door Sinzer een maatschappelijke businesscase gemaakt. Hieruit blijkt dat de werkwijze van Switch extra kosten met zich meebrengt maar dat de werkwijze ook veel (maatschappelijke) besparingen oplevert, zowel op de korte als de lange termijn. Op de korte termijn worden kosten voor onder andere uithuisplaatsingen, Veilig Thuis-meldingen en ondertoezichtstellingen vermeden. Op de lange termijn gaat het om het voorkomen van zaken als ouderverstoting, vechtscheidingen, onnodig lange traumabehandeling en overdracht van geweld naar volgende generaties.

Voorkomen intergenerationele overdracht

Een belangrijk effect van de werkwijze van Switch op de lange termijn is het voorkomen van de overdracht van geweldspatronen op een volgende generatie. Uit onderzoek is bekend dat een systeemgerichte en integrale aanpak door betrokken hulpverleners, het werken met bewezen interventies en maatwerk, helpt om deze intergenerationele overdracht tegen te gaan. Switch kenmerkt zich door precies deze elementen. Sinzer ziet hierin dan ook positieve voorspellers dat de methodiek van Switch zal bijdragen aan het tegengaan en voorkomen van intergenerationele overdracht.

Group 6
Switch is een goed voorbeeld voor passende hulp aan de meest kwetsbare ​​​​​​​kinderen en ouders, vaak vanuit jeugdbescherming.
Heidi Offerman, stuurgroep Switch

Doorontwikkeling methodiek

De onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut formuleren de volgende aanbevelingen voor doorontwikkeling van de methodiek.

  • In een kleine groep gezinnen is de pleger niet gemotiveerd om mee te werken. Er is meer onderzoek nodig hoe deze specifieke groep plegers bereikt kan worden.
  • Er moet een gevarieerder aanbod aan hulp voor kinderen komen.
  • De randvoorwaarden moeten op orde zijn. Door de verschillen in financiering en de wachtlijstenproblematiek kunnen gezinnen niet altijd starten met een Switch-traject en wordt de beoogde integrale samenwerking bemoeilijkt.

Voortgang Switch

In de gemeente Amsterdam zal Switch aan 10 gezinnen per jaar worden aangeboden. De gemeente onderzoekt, samen met de vier initiatiefnemers, hoe dit aantal te vergroten is.

De integrale aanpak van Switch sluit goed aan bij de gezinsgerichte beweging die de stad wil maken. Samenwerking met zorgverzekeraars voor de financiering en borging is noodzakelijk.

Reacties