Over Drakentemmers

Kinderen en volwassenen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling kampen vaak met trauma-gerelateerde klachten. Het aanbieden van traumascreening en – behandeling in een vroegtijdig stadium is essentieel om de spiraal van geweld en de intergenerationele overdracht te doorbreken.

Veel kinderen en volwassenen die blootgesteld zijn aan (structureel) huiselijk geweld hebben trauma-gerelateerde klachten. Deze klachten zijn van grote invloed op de ontwikkeling van veilige gehechtheid tussen kind en ouder en daarmee op de totale ontwikkeling van het kind.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat traumabehandeling of gehechtheidsinterventies deze klachten kunnen verminderen en de kans op herhaald slachtofferschap kunnen verminderen. Ook kan behandeling voorkomen dat kinderen plegers worden als ze volwassen zijn.

Toch krijgt maar een klein deel van de kinderen en ouders behandeling aangeboden. Er is namelijk een groot gebrek aan gespecialiseerde traumabehandelaars die kunnen werken met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Group 6
We willen uitgroeien tot een landelijk dekkend netwerk van traumabehandelaars binnen en buiten de (vrouwen)opvang. Die gespecialiseerd zijn in het behandelen van zowel kinderen als volwassenen, slachtoffers en plegers van huiselijk geweld

Daarom Drakentemmers!

Daarom is Drakentemmers opgericht, hét expertiseplatform voor behandelaren trauma en gehechtheid in de context van huiselijk geweld. Zij kunnen hier informatie, onderzoeken en praktijkkennis vinden over traumabehandeling bij kinderen en volwassenen die te maken hebben (gehad) met structureel huiselijk geweld.

Drakentemmers is begonnen als pilotproject binnen het landelijke programma Geweld hoort nergens thuis. In 2023 – 2024 wil Drakentemmers onder projectleiderschap van de Blijf Groep uitgroeien tot een landelijk dekkend netwerk, zodat behandelaren en organisaties – die een behandelaar nodig hebben – uit het hele land kunnen aanhaken.

Group 6
Het overkoepelende doel, de missie, van Drakentemmers is om bij te dragen aan het realiseren van structurele veiligheid in gezinnen door middel van een beter aansluitend, beschikbaar en toegankelijk behandelaanbod voor slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling, zowel volwassenen als kinderen, in de vrouwenopvang, maatschappelijke opvang, MDA++ en ambulante zorg

Onze doelen 2023 – 2024

  • Landelijke uitrol van het platform door minimaal 300 (aankomende) gespecialiseerde behandelaren bij elkaar te brengen op het platform. Drakentemmers heeft daarmee de ambitie om een kwaliteitskeurmerk te worden van goede, gespecialiseerde zorg op het gebied van trauma- en gehechtheidsbehandeling in een huiselijk geweld context.
  • Versterken van de expertise door het ontwikkelen en implementeren van een integraal trainingsaanbod en intervisie voor trauma- en gehechtheidsbehandelaren specifiek gericht op huiselijk geweld.
  • Stimuleren van uitwisseling van kennis, expertise, casuïstiek en knelpunten

    via het platform en bevorderen van de samenwerking in de keten

  • Vergroten van de expertise van circa 1.500 professionals uit het sociaal en veiligheidsdomein (hbo/wo geschoold) die zelf geen behandelaar zijn, maar wel een rol spelen in de toeleiding naar behandeling, door middel van een integraal deskundigheidsbevorderingsaanbod inzake traumasensitiviteit.
  • Bijdragen aan verhoogd politiek en beleidsmatige bewustzijn door het inventariseren van good practices en knelpunten inzake goede traumazorg en gehechtheidsbehandeling voor slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en hun kinderen.
  • Duurzame borging van de ontwikkelde deskundigheidsbevordering en de platform- en netwerkfunctie van Drakentemmers

Waarom de naam Drakentemmers?

De naam Drakentemmers is gebaseerd op het sprookje van Greenwald (2005) over een prins die verliefd wordt op een prinses uit een ander koninkrijk. Om met haar te mogen trouwen, moet hij de draak zien te temmen. Het temmen van de draak staat voor het verwerken van de traumatische gebeurtenissen en de heftige gevoelens die daarmee gepaard gaan. De prins krijgt bij zijn strijd hulp van een trainer (traumabehandelaar) en wordt aangemoedigd door de prinses, zijn vrienden en familie (gehechtheidsfiguren en steunbronnen). De prins gaat de strijd aan (traumaverwerking), temt de draak en trouwt met de prinses (bereiken behandeldoelen).